rad i zapošljavanje

Mnogo je žrtava mobinga ili onih koji misle da to jesu koji se obraćaju ombudsmenima za ljudska prava u BiH, nevladinim organizacijama i sudovima, ali često bez uspjeha.

U oba entiteta posao zapošljavanja osoba sa invaliditetom trebao bi biti povjeren nadležnim fondovima za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje OSI. Ipak, nijedan to ne radi u u potpunosti, iako je situacija nešto bolja u FBiH.

Centar za građansku suradnju Livno putem projekta "Radimo za radnička prava" organizuje pružanje besplatne pravne pomoći radnicima i sindikatima.

Krajem 2014. godine pisali smo o presudi Općinskog suda u Mostaru kojom je utvrđeno da je poslodavac izvršio diskriminaciju i otkazao ugovor o radu zaposlenici nakon što je upoznala poslodavca da je u drugom stanju.

Broj žena u raznim oblastima profesionalnog djelovanja u BiH ne odgovara njihovoj stvarnoj moći. I tamo gdje su najbrojnije, nisu na rukovodećim pozicijama. Žena je, prema procjeni patrijarhata, jedino dobra za nedovoljno profitabilne sektore.

Na posljednjoj sjednici Skupštine HNK, zastupnik Amer Zagorčić podnio je inicijativu da se odgovarajućim podzakonskim aktom osigura stolica i sjedeće mjesto za uposlenike i uposlenice u trgovinama, a posebno kasirke.

Ekonomski uvjeti koje su nametnuli vjerovnici u Grčkoj prouzročili su prave drame u životima hiljada ljudi.

Zašto žene u trgovačkom sektoru nemaju pravo na stolicu na radnom mjestu naizgled se može učiniti kao banalno pitanje. Ipak, ono za sobom povlači niz odgovora koji ukazuju na odnos poslodavca prema radnicama, koji je lišen poštovanja i dostojanstva.

Udruženje Žene Ženama u saradnji sa partnerskom organizacijom HUG Žene Trnova u narednom periodu provodit će kampanju (Ne)diskriminacija porodilja u Federaciji BiH.

Izvještaj „Diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini“ ima za cilj predstaviti rezultate istraživanja o diskriminaciji na tržištu rada prisutnoj u našoj zemlji, te se prvenstveno bavi neposrednim oblicima diskriminacije.

Pages