Autorska i izdavačka prava

Diskriminacija.ba zadržava sva prava na objavljene sadržaje, što uključuje eventualna naknadna objavljivanja u svim štampanim i elektronskim formatima. Autori koji svoje radove objave na www.diskriminacija.ba se obavezuju da ove radove ne objavljuju u drugim medijima bez prethodne najave i pismene dozvole uredništva. Svi tekstovi koji se naknadno objave u drugim medijima i publikacijama trebaju sadržavati preciznu referencu na www.diskriminacija.ba  (potrebno navesti www.diskriminacija.ba kao izvor, te web adresu i autora materijala).

Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa sajta na redovnoj osnovi moguće je uz dogovor sa redakcijom portala, sa mogućnošću ostvarivanja partnerstva (oblika redovne saradnje) koja može uključivati razmjenu sadržaja.