Odgovornost za sadržaj

Mišljenja i stavovi objavljeni na sajtu www.diskriminacija.ba su isključivo lični stavovi autora tekstova i ne odražavaju nužno stavove redakcije, implementatora projekta ili donatora.
 
Diskriminacija.ba je portal koji prihvata odredbe Kodeksa za štampu i online medije BiH, te podržava inicijative koje su usmjerene na sprječavanje i preventivno djelovanje protiv govora mržnje u javnom prostoru (Član 3. Kodeksa za štampu i online medije).
 
U skladu s tim brisat će se komentari na portalu i pripadajućim društvenim mrežama koji sadrže govor mržnje i otvorene pozive na bilo kakvu vrstu nasilja.
 
Također, u ekstremnim situacijama zadržavamo pravo uklanjanja korisnika sa naših društvenih mreža, te podnošenja prijave nadležnim organima.
 
Sadržaj ovog sajta je odgovornost Fondacije za razvoj medija i civilnog društva “Mediacentar” Sarajevo.