Zakon o zabrani diskriminacije

Na osnovu 20-godišnjeg zagovaračkog iskustva i prakse, organizacija Prava za sve objavila je Priručnik za antidiskriminacijsko zagovaranje.

U našoj zemlji ni danas, sedam godina od usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije, ne postoje sveobuhvatne statistike o prisutnosti diskriminacije u bh. društvu.

Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije pozitivan su korak ka ostvarivanju većih prava žrtava diskriminacije i važna osnova za efikasniju borbu protiv različitih oblika diskriminacije u našem društvu.

Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije, Bosna i Hercegovina je konačno dobila unaprijeđen zakonski okvir za zaštitu od diskriminacije LGBTI osoba.

Analizirajući Zakon o radu u FBiH, ombudsmanka Jasminka Džumhur ukazuje gdje se nalaze elementi diskriminacije u njemu i koje bi elemente trebalo popraviti sada kada Zakon bude vraćen u parlamentarnu proceduru na osnovu presude Ustavnog suda FBiH.

Podaci ukazuju na povećanje slučajeva diskriminacije u BiH. Ranjive grupe su često meta nasilnika, ali sudski sistem i dalje bilježi nizak nivo procesuiranih slučajeva što žrtve ostavlja u stanju beznađa.

Strateško parničenje, iako konkretan i potencijalno efikasan mehanizam za zaštitu od diskriminacije, dosad je imao ograničen domet i značaj u bh. kontekstu i praksi, rečeno je tokom okruglog stola „Strateško parničenje u borbi protiv diskriminacije".

Semiha Borovac, ministrica za izbjeglice i ljudska prava u Vijeću ministara BiH, u intervjuu za diskriminacija.ba daje odgovore o ulozi njenog Ministarstva u borbi protiv diskriminacije i proceduri izmjene postojećeg Zakona o zabrani diskriminacije.

Porodični zakon i Zakon o nasljeđivanju FBiH izjednačavaju bračnu i vanbračnu zajednicu u svim pravima, ali Zakon o PIO/MIO nasljedno pravo priznaje isključivo bračnim partnerima.

Petar Lovren, povratnik u Bosansko Grahovo, je 2012. konkurisao za radno mjesto u policijskoj stanici i nije dobio posao. Tužio je MUP Kantona 10 i dobio konačnu presudu da je bio diskriminisan po osnovu nacionalne pripadnosti.

Pages