nasilje u porodici

Programi za rad sa počiniteljima nasilja mogu pomoći u prevenciji sprečavanja činjenja ili ponavljanja djela nasilja.

Ženama koje su izložene nasilju otežana komunikacija sa servisima podrške.

Zabrana kretanja u Francuskoj traje od 17. marta.

Savjetodavna linija za djecu i mlade Plavi telefon objavila je poziv za nove volontere i volonterke.

Zbog nepostojanja sigurnih kuća u pojedinim dijelovima BiH osobe koje trpe porodično nasilje često ostaju bez neophodne podrške i pomoći.

Partnersko i srodničko nasilje nad ženama ne bira starosnu dob, stepen obrazovanja i ekonomski status.

Plavi telefon mogu anonimno pozvati djeca i mladi koji se suočavaju sa nekim oblikom nasilja.