U BiH se nastavlja sistemska diskriminacija žena

Nalazi Alternativnog izvještaja o primjeni Konvencije o eliminaciji diskriminacije žena pokazuju da žene nestaju sa političke, društvene i ekonomske scene u BiH.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Prava za sve
Podijeli ovaj članak: 
Alternativni izvještaj o implementaciji CEDAW konvencije, koji će bi upućen UN Komitetu na razmatranje početkom naredne godine, predstavljen je u Sarajevu, u organizaciji nevladine organizacije Prava za Sve i Helsinškog parlamenta građana iz Banje Luke.
 
Riječ je o četvrtom alternativnom izvještaju koji analizira ključne aspekte kršenja ženskih ljudskih prava i daje konkretne preporuke državnim institucijama na svim razinama za sveobuhvatnu zaštitu ljudskih prava različitih grupa žena, dosljednu primjenu zakona, kao i preporuke za poštivanje međunarodnih standarda i prava.
 
 
"Sistemsko kršenje ogleda se u činjenici da BiH nije uspostavila i osigurala efikasno sprečavanje nasilja nad ženama, a zakoni i javne politike u ovoj oblasti su različiti u entitetima. Sigurne kuće nemaju osiguranu finansijsku podršku i samim tim ne predstavljaju trajno rješenje", izjavila je Diana Šehić iz organizacije Prava za sve, i dodala da je marginalizacija žena prisutna i u pravosuđu jer sudovi nastavljaju izricati niske kazne onima koji trguju ljudima.
 
"I iz politike su žene uglavnom isključene jer političke stranke isključuju žene iz procesa donošenja ključnih odluka gdje se ženski stav ne traži i ne uvažava", smatra Šehić.
 
Naša zemlja nije uspostavila sistem zaštite prava žena koje koriste porodiljsko odsustvo, nije unaprijedila zaštitu prava na naknade tokom porodiljskog odsustva niti je ostvarila napredak u pravcu osiguravanja kontinuirane zaštite marginalizovanih grupa žena. Ovo se posebno odnosi na interno raseljene žene povratnice, žene u ruralnim zajednicama, samostalne roditeljke, žene treće životne dobi, Romkinje, žene s invaliditetom, kao i žene koje su izložene višestrukim oblicima diskriminacije, zaključeno je na konferenciji.
Ostavite komentar