Rješavanje statusa osoba sa invaliditetom

Udruženje roditelja djece i omladine s teškoćama u razvoju "i" Konjic, organiziralo je u Konjicu predavanje „Prezentacija nacrta LPAI, važnost uključivanja oblasti invalidnosti u lokalne politike.“
Piše: 
Ajdin Tinjak
Podijeli ovaj članak: 

Riječ je o važnosti poštivanja principa UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom na području HNK/Ž uokvirenih u nacrtu Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti (LPA) u cijelom HNK/Ž, istovremeno ističući važnost suradnje općinskih struktura vlasti, javnih institucija i nevladinih organizacija.

Koalicija „Zajedno smo jači“ je neformalna grupa organizacija osoba sa invaliditetom i organizacija koje rade za osobe sa invaliditetom a koja u HNK egzistira već treću godinu i broji 13 organizacija.

„Udruženje „i“ je u rad i aktivnosti kolalicije  uključeno od samo početka. Kolicija je osnovana prvenstevno za pomoć,  podršku i jačanje svih udruženja OSI u HNK/Ž. Naše Udruženje je aktivno učestvovalo u svim aktivnostima kolalicije kao i na izradi prijedloga  Lokalnog  plana akcije  u obasti invalidnosti. Cilj je povećati nivo samostalnosti u sakodnevnom životu i uključenost OSI u sve sfere društvenog života, kao i važnost poštivanja principa UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom na području HNK/Ž koji su uokvireni u Nacrt Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti gdje je veoma važna saradnja općinskih struktura vlasti, javih institucija i nevladinih organizacija“, kazala je Maja Habibija ispred  Udruženja roditelja djece i omladine s teškoćama u razvoju "i" Konjic.

Konvencija UN-a  o pravima osoba sa invaliditetom, najvažniji je međunarodni dokument o ovom pitanju koji je ratificirala BiH, i time prihvatila obavezu da ga primjenjuje, odnosno implementira.

„Koalicija radi na sistemskom iznalaženju rješenja na pružanju podrše za osobe sa invaliditetom, i to treba raditi od vrtića, od najranijih doba. LPAI (Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti) je nastavak ovoga međunarodnog dokumenta, odnosno to je jedan podzakonski akt koji omogućava implementaciju zakona.  Osobe sa invaliditetom zaslužuju iste šanse u društvu a ne specijalne šanse. Ova koalicija nema nikakve veze sa politikom, ali politika je jedan dio rješenja da se napravi ovaj podzakonski akt koji će omogućiti implementaciju međunarodno pravnog dokumenta UN-a. Osobe sa invaliditetom su još 2003. jedine napravile jedinstveni dokument na nivou BiH, odnosno usvojen je politika u oblasti invalidnosti koja je jedinstvena u čitavoj BiH. Unutar te jedinstvene politike koja je bila temelj stvaranja pravne regulative za oblasti invaliditeta napravljene su strategije ali na nivou entiteta zbog uređenja države takve kakva jeste. U strategiji na nivou FBiH stoji obaveza da kantoni u roku od 6 mjeseci treba da usaglase svoja dokumenta u skladu sa tom strategijom. Da bi se strategija na nivou kantona primijenila treba da bude napisana. Na primjer, ako osoba sa invaliditetom ima pravo na vanjsko liječenje to mora biti negdje napisano. Zakoni kantona moraju da budu usaglašeni sa federalnim zakonom, što se nažalost još uvijek ne dešava“, istakla je u uvodnom izlaganju Jasna Rebac predsjednica Udruženja mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa“ Mostar. 

Jednake šanse i jednaki uslovi

U decembru 2013. godine je izrađen nacrt lokalnog plana akcije za HNK koji je prezentiran Vladi HNK. Taj dokument je polazna osnova za promjenu statusa osoba sa invaliditetom, a aktivisti i aktivistkinje su se potpuno stavili na raspolaganje Vladi HNK, kao bi se uradio i finalni tekst plana. Međutim, do te saradnje još uvijek nije došlo.

''Lično sam dogovorila sa ministrom unutarnjih poslova u HNK sastanak, i zakazali smo termin. Međutim desile su se demonstracije u HNK, a on je podnio ostavku dva dana prije zakazanog termina. A kada je imenovan novi ministar dogovorili smo novi tremin, da bi prije par dana smijenili u Skupštini opet one s kojima smo se trebali sastati. To je dokaz da nas politika na najružniji način šamara, a to ostavlja nesagledive posljedice na one koji ne mogu uticati na svoj život zbog njih“, objašnjava Rebac. 

Da bi se usvojio LPA u HNK, koalicija ''Zajedno smo jači'' navodi da je potrebno izvršiti, između ostalog, i popis potreba osoba sa invaliditetom  u HNK kao i resursa kojima trenutno rapolaže HNK.   

Ostavite komentar