Jednakost za sve: Kreće realizacija osam najboljih projekata

Osam nevladinih organizacija iz različitih bh. gradova kojima su dodijeljeni grantovi Koalicije Jednakost za sve kreće sa realizacijom svojih projekata.
Piše: 
Redakcija
Foto: 
Redakcija
Podijeli ovaj članak: 
Vezane teme: 
Poziv za dodjelu trećeg ciklusa grantova je objavljen 5. aprila, a ostao je otvoren do 29. aprila 2016. godine,  nakon čega su sve pristigle aplikacije prvo prošle tehničku provjeru, a zatim i evaluaciju komisije za ocjenjivanje aplikacija. Tokom trećeg ciklusa prijavilo se 59 organizacija sa 60 aplikacija, od čega se izdvojilo osam najboljih aplikacija. S obzirom na to da je tokom ocjenjivanja došlo do nepredviđenih situacija, sredstva organizacijama su dodijeljena početkom septembra, te je 2. septembra 2016. održan i inicijalni sastanak sa svim dobitnicima sredstava u Mediacentru Sarajevo
 
Kao i prethodnih godina, i ovogodišnjim pozivom Koalicija Jednakost za sve željela je podržati aktivnu ulogu organizacija civilnog društva u implementaciji antidiskriminacijskog zakonskog okvira u BiH. Upravo iz tog razloga, birane su organizacije sa značajnim iskustvom u zaštiti ljudskih prava i borbi protiv diskriminacije.
 
Sredstva su dodijeljenja u sklopu dva programa – "Zagovaranje i podrška efektivnoj provedbi Zakona o zabrani diskriminacije BiH" i "Promocija načela jednakopravnosti, mehanizama za zaštitu od diskriminacije i uopšte antidiskriminacijskog zakonodavstva u BiH".
 
Zagovaranje i podrška efektivnoj provedbi Zakona o zabrani diskriminacije BiH
 
Projekti koji će se implementirati u sklopu ovog programa imaju fokus na zagovaračkim aktivnostima za rješavanje konkretnih problema u lokalnim zajednicama koji se mogu riješiti tokom perioda trajanja projekta. Udruženje građana oštećenog vida iz Tuzle zagovara moguća rješenja kako bi udžbenici bili dostupni i slijepim i slabovidnim ucenicima.
 
Također, Udruženja građana "Nešto više" radi na jednakom pristupu obrazovanju za sve, te će tokom implementacije projekta nastojati da analizira koliko su srednje i osnovne škole prilagođene osobama s određenom vrstom fizičkog invaliditeta. Cilj ovog projekta je izraditi interaktivnu mapu svih škola, kao i preporuke na koji način prilagoditi svaku od škola na području Kantona Sarajevo, sa prijedlozima pratećih arhitektonskih rješenja. 
 
Koliko se djeca sa poteškoćama u razvoju susreću sa raznim vrstama diskriminacije govori i činjenica neadekvatne zdravstvene zaštite, posebno kada se radi o stomatološkim uslugama. Nepostojanje adekvatne zdravstvene zaštite iz oblasti stomatologije za djecu s poteškoćama je gorući problem s kojim se susreću osobe i roditelji osoba s poteškoćama svakodnevno. Organizacija ICVA iz Sarajeva će implementirati projekat sa preporukama i zagovaračkim aktivnostima koje bi bile usmjerene na rješavanje ovog pitanja u Kantonu Sarajevo
 
Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) je već drugi put dobitnik sredstava kroz ovaj poziv. S obzirom na nove amandmane Zakona o zabrani diskriminacije, koji uključuju i situaciono testiranje, ADI je odlučio uraditi seriju događaja i treninga iz ove oblasti za nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom, kako bi im prezentovali mehanizam situacionog testiranja, koji može biti iskorišten pri zastupanju klijenata, a u cilju dokazivanja diskriminacije. 
 
Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) ima za cilj analizirati na koji način su osobe s invaliditetom diskriminisane u odnosu na nastanak invaliditeta i kako prevazići ovu vrstu diskriminacije u FBiH. Nakon izvršene analize legislature koja se bavi tematikom, te kako ti zakoni tretiraju i prave razliku između osoba s invaliditetom i osoba s invaliditetom koji je posljedica ratnih dešavanja, bit će napravljen set dokumenata koji će zagovarati promjenu ovih zakona kako bi se izjednačile sve osobe s invaliditetom.
 
Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost" iz Tuzle, koje je niz godina prepoznato kao jedna od vodećih organizacija koja se zalaže za prava ove marginalizovane grupe, napravit će istraživanje o različitim tipovima diskriminacije sa kojima se susreću Romi i Romkinje u pet općina Tuzlanskog kantona. Zaključci istraživanja će se sumirati i koristiti za prezentovanje, kao dio kampanje koji će se vršiti ciljano prema nadležnim u pet općina na području Tuzlanskog kantona. 
 
Promocija načela jednakopravnosti, mehanizama za zaštitu od diskriminacije i uopšte antidiskriminacijskog zakonodavstva u BiH
 
U trećem ciklusu dodjele grantova, a u sklopu Programa II, Koalicija Jednakost za sve dodijelila je sredstva za realizaciju projekta Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama "Neven" iz Prijedora koje će raditi na promociji prava osoba s intelektualnim teškoćama, kao i na informisanju i edukaciji roditelja osoba s intelektualnim teškoćama o svim pravima koje te osobe i njihovi roditelji mogu ostvariti, a prema Zakonu o zabrani diskrimiancije. Ovo se radi u cilju osnaživanja roditelja djece s intelektualnim teškoćama kako bi mogli primijetiti i prijaviti slučajeve diskriminacije kojih su svakodnevni svjedoci. 
 
Također, Centar za informativna dekontaminaciju mladih BUKA implementira medijsku kampanju koja ima za cilj je da se javnost bolje upozna sa pravima radnika, sa fokusom na specifičnim grupama, da se ukaže na konkretne slučajeve kršenja radničkih prava u smislu diskriminacije i mobinga, te da se izvrši pritisak na poslodavce i nadležne institucije kako bi se poštovale i provodile antidiskriminatorne prakse i zakonodavstvo.
 
Svi projekti će trajati između četiri i 12 mjeseci, a sam program omogućen je zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID) i Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH).
Ostavite komentar