Koalicija marginalizovanih grupa u BiH

Prema podacima Svjetske banke, u 2010. godini u BiH je po različitim osnovama oko 60% stanovništva bilo socijalno isključeno, dok se petina ukupnog stanovništva nalazi u stanju ekstremne socijalne isključenosti.
Piše: 
Muris Dobrnjić
Podijeli ovaj članak: 
Istovremeno, javni sektor i donosioci političkih odluka nedovoljno prepoznaju i uvažavaju organizacije civilnog društva (OCD) kao partnera u donošenju politika koje bi trebale da otklone ovakvo složeno i teško stanje. Jedan od razloga za to je i nedovoljno koordiniran rad organizacija civilnog društva koje predstavljaju marginalizovane grupe.
 
Zbog stanja u kojem se nalazi bosanskohercegovačko društvo ukazala se potreba za osnivanjem tijela koja će koordinisati različite organizacije, koje će udruženo raditi na rješavanju konkretnih problema što bi, opet, trebalo da rezultira vidljivim poboljšanjima i ublažavanju nagomilanih problema u sektoru ljudskih prava marginalizovanih grupa. 
 
KOMA (Koalicija marginalizovanih grupa u BiH) je međusektorska mreža koja je osnovana u Sarajevu i jedan je od primjera  kako pokušati riješiti nagomilane probleme. Zadatak ove koalicije je približiti bosanskohercegovačko društvo, društvu u kojem će svi građani imati izjednačene mogućnosti za društvenu i ekonomsku uključenost, priznanje i napredak bez obzira na svoje pojedinačne karakteristike invaliditeta, svoje socijalne i etničke pripadnosti ili seksualne orijentacije i rodnog identiteta.
 
Trenutnu situaciju u kojoj žive naši sugrađani koji pripadaju marginalizovanim grupama karakteriše nekoliko dominantnih problema, kao što je neprovođenje instrumenata zaštite ljudskih prava i jednakih mogućnosti za sve građane, diskriminacija pri pružanju javnih usluga, a naročito u oblastima obrazovanja, zdravstva i stanovanja i zapošljavanja, neadekvatna pravna regulativa i pravna zaštita LGBTI osoba i njihova diskriminacija prilikom korištenja javnih usluga, posebno u zdravstvu, bezbjednosti i pravu na okupljanje,
i nedovoljno poštivanje političkih (izbornih) prava pripadnika nacionalnih manjina.
 
„KOMA će najveći dio aktivnosti fokusirati na javno zagovaranje s ciljem rješavanja problema koji su u saradnji s partnerima i članicama identifikovani kao prioritetni. Na osnovu analize relevantnih izvještaja i dokumenata kao i provedenog kvalitativnog istraživanja definisane su četiri kampanje javnog zagovaranja koje će biti realizovane. Kampanje javnog zagovaranja predstavljaju glavne smjerove aktivnosti Koalicije koje će sadržavati veliki broj pojedinačnih i grupnih aktivnosti. Put neće biti lak, ali smo sigurni da će sadašnje i buduće članice i partneri Koalicije raditi združeno i da ćemo zajedno postići značajne rezultate jer zajednički glas preko 50 različitih OCD iz cijele BiH i drugih relevantnih aktera – članova KOME će odjeknuti mnogo glasnije i donosioci političkih odluka će taj glas, nadamo se, morati čuti i uvažavati“, poručili su Ranka Ninković-Papić i Saša Leskovac.
 
Kratkoročni cilj ove kolicije, pored daljeg rada promociji,  jačanju i širenju koalicije sa relevantnim akterima, jeste da do kraja godine njihova rješenja koja će zagovarati budu uključena u godišnje planove rada izvršne i/ili zakonodavne vlasti kako bi naredne 2016. ta rješenja, u vidu konkretnih politika, bila i donesena i njihova provedba otpočela na terenu. Na taj način bi se dugoročnom cilju, a to je da civilni sektor – relevantni predstavnici marginalizovanih grupa – bude prepoznat i priznat od strane države i društva, kao partner u razvoju, implementaciji i praćenju politika koje trebaju stanje u sektoru mijenjati na bolje.
 
 
Ostavite komentar