Jednakost za sve: Poziv za dostavu projektnih prijedloga (IV ciklus)

Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, asocijacijom Prava za sve i Vaša prava BiH poziva organizacije civilnog društva (OCD) da podnesu prijedloge projekata za period februar, 2017. – februar, 2018.
Sredstva za finansiranje ovih projekata osigurana su u okviru četverogodišnjeg projekta "Jednakost za sve: koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije" koji podržavaju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH).
 
Poziv za finansiranje projekata ima za cilj da podrži aktivnu ulogu organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i implementaciji antidiskriminacijskog zakonskog okvira u BiH. Organizacije civilnog društva mogu aplicirati za projekte u okviru dva programa grantova.
 
Prvi program pokriva projekte koji se odnose na zagovaranje i podršku efektivnoj provedbi Zakona o zabrani diskriminacije BiH (ZZD).
 
Kroz ovaj program koalicija "Jednakost za sve" želi podržati inicijative koje direktno doprinose poboljšanju provedbe Zakona o zabrani diskriminacije BiH i kojima se unapređuje saradnja između OCD i institucija vlasti. Dodatno, ovim programom želimo podržati aktivnosti kojima se direktno radi na suzbijanju diskriminacije građana/ki BiH, naročito ranjivih grupa, uključujući aktivnosti usmjerene ka sprječavanju diskriminacije. 
 
Drugi program odnosi se na projekte koji promovišu načela jednakopravnosti, mehanizama za zaštitu od diskriminacije i uopšte antidiskriminacijskog zakonodavstva u BiH. 
 
Kroz ovaj program posebno se ohrabruju javne i edukativne kampanje koje se odnose na specifične pojavne oblike i/ili oblasti diskriminacije sa posebnim naglaskom na diskriminaciju u oblasti rada i zapošljavanja, obrazovanja i u oblasti socijalnih prava; kampanje usmjerene na institucije, organizacije, javne ili privatne kompanije sa ciljem da se preveniraju i/ili ukinu diskriminatorne politike i prakse; kampanje koje imaju za cilj prevenciju diskriminacije kroz aktivnosti koje su usmjerene na razbijanje predrasuda i stereotipa prema pojedincima ili grupama, uključujući i kampanje usmjerene na mlade. 
 
Koalicija "Jednakost za sve" snažno naglašava i ohrabruje aplikante da dizajniraju aktivnosti i projekte na lokalnom nivou, te da adresiraju konkretne slučajeve, pojavne oblike i prakse diskriminacije. Projekti koji mogu jasno demonstrirati potencijal za konkretnu promjenu koja će biti od direktne koristi građanima/kama BiH imat će posebnu prednost. U skladu s tim, aplikantima se savjetuje da izbjegavaju aktivnosti koje su primarno usmjerene na OCD, a ne na krajnje korisnike/ce. U ovom ciklusu prednost će imati projekti koji nude partnerstvo sa medijskim organizacijama u sklopu svojih aktivnosti (za oba programa).
 
Grantovi dodijeljeni u okviru prvog programa iznose najmanje $10.000, a najviše $30.000. Grantovi dodijeljeni u okviru drugog programa iznose najmanje $10.000, a najviše $20.000. 
 
Sve zainteresovane organizacije trebaju svoje projektne aplikacije poslati najkasnije 04.11.2016. godine do 12:00 isključivo putem e-mail-a na: prijava@diskriminacija.ba sa jasnom naznakom na koji se program grantova prijavljuju.
 
Sve upite primamo na prijava@diskriminacija.ba, i to najkasnije sedam dana prije zatvaranja poziva. Na telefonske upite nećemo odgovarati. 
 
Detaljnije informacije o samom pozivu, formu aplikacionog formulara i obavezne anekse možete naći u prilozima (dokumentima) sa lijeve strane. 
Ostavite komentar