Kolektivna tužba u sistemu zaštite od diskriminacije u BiH

Kolektivna tužba u sistemu zaštite od diskriminacije u BiH: Ključni nedostaci pravnog okvira i prijedlozi rješenja je novi policy brief koji analizira institut kolektivne tužbe unutar postojećeg zakonodavnog okvira u BiH.
Piše: 
diskriminacija.ba
Podijeli ovaj članak: 
Policy brief Analitike analizira institut kolektivne tužbe unutar postojećeg zakonodavnog okvira u BiH, kao jednog od mehanizama zaštite od diskriminacije, koja organizacijama civilnog društva pruža mogućnost pokretanja parničnog postupka u slučaju diskriminacije većeg broja lica.
 
Analiza se fokusira na postojeći zakonski okvir koji reguliše kolektivnu antidiskriminacionu zaštitu, nastojeći da identifikuje ključne zakonske nedostatke te, uvidom u zakone i prakse drugih zemalja, formuliše preporuke za njihovo prevazilaženje. Shodno tome, analiza ističe da pored mehanizama koji su na raspolaganju direktnim žrtvama diskriminacije postoje i dva ključna načina pružanja podrške žrtvama diskriminacije kao što je uključivanje u već pokrenuti postupak u svojstvu treće strane, te samostalno pokretanje postupka. Međutim, i pored rasprostranjenosti pojave diskriminacije u BiH, ovaj oblik antidiskriminacione zaštite nije naišao na odgovarajuću primjenu.
 
Policy brief izlaže osnovne nedostatke u režimu kolektivne antidiskriminacione zaštite, te zaključuje okvirne preporuke za jačanje i unaprijeđenje relevantnih zakona u BiH, kako bi se antidiskriminacioni okvir u ovom segmentu dodatno poboljšao.
 
Policy brief je objavljen u okviru projekta “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.
 
Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
 
Tekst policy brief-a možete preuzeti ovdje. 
Ostavite komentar