Kvadratura antidiskriminacijskog trougla u BiH - zakonski okvir, politike i prakse 2012-2016.

Izvještaj Analitike nudi sveobuhvatni pregled antidiskriminacijskog okvira i prakse u BiH u posljednje četiri godine, te ukazuje na ključne probleme i propuste u primjeni ZZD i identifikuje prepreke koje je potrebno otkloniti kako bi se omogućila efikasna zaštita od diskriminacije.
Autor: 
Mario Reljanović, Dženana Radončić, Aida Malkić, Midhat Izmirlija, Edin Hodžić
Podijeli ovu publikaciju: 
Kategorija publikacije: 
Zakonom o zabrani diskriminacije, koji je donesen 2009. godine, uspostavljen je pravni i institucionalni okvir za borbu protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini. No, njegovu primjenu i dalje prate brojni izazovi. 
 
Sa namjerom kako bi se identificirali gorući problemi i propusti u funkcionisanju sistema za borbu protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini, tim Analitike napravio je analizu institucionalnog odgovora na diskriminaciju, a kroz analizu aktivnosti i međudjelovanje tri ključne institucije: Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH – kao centralne institucije za zaštitu od diskriminacije u BiH, sudova – instanci pred kojima se vode parnični postupci povodom diskriminacije, te Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje ima važnu ulogu u praćenju trendova, prikupljanju i sistematizaciji podataka i utvrđivanju smjernica za antidiskriminacijske politike u BiH.
 
Ostavite komentar