Kolektivna tužba u sistemu zaštite od diskriminacije u BiH

Brief, koji je dio online biblioteke portala Diskriminacija, fokusira se na postojeći zakonski okvir koji reguliše kolektivnu antidiskriminacionu zaštitu, te nastoji da identifikuje ključne nedostatke i formuliše preporuke za njihovo prevazilaženje.
Autor: 
Centar za društvena istraživanja Analitika
Podijeli ovu publikaciju: 
 
 
 
Policy brief Analitike koji analizira institut kolektivne tužbe unutar postojećeg zakonodavnog okvira u BiH, kao jednog od mehanizama zaštite od diskriminacije, koja organizacijama civilnog društva pruža mogućnost pokretanja parničnog postupka u slučaju diskriminacije većeg broja lica.
 
Analiza se fokusira na postojeći zakonski okvir koji reguliše kolektivnu antidiskriminacionu zaštitu, nastojeći da identifikuje ključne zakonske nedostatke te, uvidom u zakone i prakse drugih zemalja, formuliše preporuke za njihovo prevazilaženje. Shodno tome, analiza ističe da pored mehanizama koji su na raspolaganju direktnim žrtvama diskriminacije postoje i dva ključna načina pružanja podrške žrtvama diskriminacije kao što je uključivanje u već pokrenuti postupak u svojstvu treće strane, te samostalno pokretanje postupka. Međutim, i pored rasprostranjenosti pojave diskriminacije u BiH, ovaj oblik antidiskriminacione zaštite nije naišao na odgovarajuću primjenu.
 
Policy brief izlaže osnovne nedostatke u režimu kolektivne antidiskriminacione zaštite, te zaključuje okvirne preporuke za jačanje i unaprijeđenje relevantnih zakona u BiH, kako bi se antidiskriminacioni okvir u ovom segmentu dodatno poboljšao.
 
Policy brief je objavljen u okviru projekta “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije”, koji u partnerstvu implementiraju Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, Prava za sve i Vaša prava BiH. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.
 
Ova publikacija je objavljena uz podršku američkog naroda preko Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Autori ove publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njoj izneseni ne odražavaju stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.
Ostavite komentar