Osiguranje gube i djeca koja nisu upisana u matične knjige rođenih, kao i veliki broj djece radnika koji su na tzv. čekanju, ili im poslodavac nije uplaćivao doprinose. 

Na tržištu rada žene su često žrtve diskriminacije. Promjena bračnog statusa i potencijalna trudnoća u očima mnogih poslodavaca predstavljaju problem u njihovom poslovanju. 

Firma Euromax-line je pozitivan primjer ljudske upornosti i volje da stvori zajednicu koja je mnogo više od same kompanije i radnog mjesta. 

Neko ko je bio u ratu ima pravo da ima manji stepen invaliditeta da bi dobio posao, a ko nije, mora biti tjelesno oštećen gotovo dva puta više u odnosu na RVI, kako bi dobio pravo na zapošljavanje pod posebnim uslovima?

Romske obitelji koje su se skrasile u Bišća Polju kod Mostara riješili su se „prokletstva“ traganja za domom, ali ne i problema koji im onemogućavaju normalan život.

1
2
3
4
5